دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!

دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!
فعال دانشجوی دانشگاه شهرکرد گفت: ما دوستانی داشته‌ایم که بسیار درسخوان بوده‌اند؛ اما، چون نمی‌دانستند که قبل از شروع فرایند امتحان چه کنند، در ماراتن امتحانات از دانشجویانی که در سطح متوسط بوده‌اند، جا می‌ماندند.

دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!

فعال دانشجوی دانشگاه شهرکرد گفت: ما دوستانی داشته‌ایم که بسیار درسخوان بوده‌اند؛ اما، چون نمی‌دانستند که قبل از شروع فرایند امتحان چه کنند، در ماراتن امتحانات از دانشجویانی که در سطح متوسط بوده‌اند، جا می‌ماندند.
دانشجویان درس‌خوانی که در ماراتن امتحانات جا می‌مانند/ ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!

ممکن است بپسندید...