دانشجویان دانشگاه شیراز با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند

دانشجویان دانشگاه شیراز با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند
دانشجویان دانشگاه شیراز با حضور در منزل شهید دانشجو، محمدرضا نیک سرشت، ضمن ارج نهادن مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های آن به حق پیوستگان تجدید میثاق کردند.

دانشجویان دانشگاه شیراز با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند

دانشجویان دانشگاه شیراز با حضور در منزل شهید دانشجو، محمدرضا نیک سرشت، ضمن ارج نهادن مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های آن به حق پیوستگان تجدید میثاق کردند.
دانشجویان دانشگاه شیراز با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند

ممکن است بپسندید...