تعامل منطقه آزاد قشم و جهاددانشگاهی هرمزگان منشا اقدامات بزرگی در کشور خواهد بود  

تعامل منطقه آزاد قشم و جهاددانشگاهی هرمزگان منشا اقدامات بزرگی در کشور خواهد بود

 
رییس جهاد دانشگاهی هرمزگان گفت: تعامل سازمان منطقه آزاد و جهاددانشگاهی می تواند منشا اقدامات بزرگی در کشور باشد زیرا انتقال فناوری از ماموریت‌های اصلی هر دو مجموعه است.

تعامل منطقه آزاد قشم و جهاددانشگاهی هرمزگان منشا اقدامات بزرگی در کشور خواهد بود

 

رییس جهاد دانشگاهی هرمزگان گفت: تعامل سازمان منطقه آزاد و جهاددانشگاهی می تواند منشا اقدامات بزرگی در کشور باشد زیرا انتقال فناوری از ماموریت‌های اصلی هر دو مجموعه است.
تعامل منطقه آزاد قشم و جهاددانشگاهی هرمزگان منشا اقدامات بزرگی در کشور خواهد بود

 

ممکن است بپسندید...