جشنواره جوان خوارزمی یک ریال بودجه وزارتی ندارد

جشنواره جوان خوارزمی یک ریال بودجه وزارتی ندارد
رئیس اداره استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش تهران با بیان اینکه جشنواره جوان خوارزمی، یک ریال بودجه وزارتی ندارد، گفت: صفر تا صد بودجه این جشنواره از طریق اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تأمین می‌شود.

جشنواره جوان خوارزمی یک ریال بودجه وزارتی ندارد

رئیس اداره استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش تهران با بیان اینکه جشنواره جوان خوارزمی، یک ریال بودجه وزارتی ندارد، گفت: صفر تا صد بودجه این جشنواره از طریق اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تأمین می‌شود.
جشنواره جوان خوارزمی یک ریال بودجه وزارتی ندارد

ممکن است بپسندید...