عملیات فارابی حمایت از خشونت فلسفی و خیابانی سلطنت ایران شهری بود

عملیات فارابی حمایت از خشونت فلسفی و خیابانی سلطنت ایران شهری بود
زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید در گردهمایی «ابلاغ تبیینی نقشه راه جدید سازمان بسیج اساتید» گفت: در اختتامیه جشنواره فارابی، چرا پیوند شریعت و فلسفه انحطاط و زوال ایران تلقی و ایدئولوژیک تفسیر می شود امّا لج بازی ایدئولوژیکی برای فلسفی نشان دادن سلطنت ایران شهری واجد دریافت جایزه می شود.

عملیات فارابی حمایت از خشونت فلسفی و خیابانی سلطنت ایران شهری بود

زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید در گردهمایی «ابلاغ تبیینی نقشه راه جدید سازمان بسیج اساتید» گفت: در اختتامیه جشنواره فارابی، چرا پیوند شریعت و فلسفه انحطاط و زوال ایران تلقی و ایدئولوژیک تفسیر می شود امّا لج بازی ایدئولوژیکی برای فلسفی نشان دادن سلطنت ایران شهری واجد دریافت جایزه می شود.
عملیات فارابی حمایت از خشونت فلسفی و خیابانی سلطنت ایران شهری بود

ممکن است بپسندید...