كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

 كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد
با حكم وزير نفت؛ كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

 كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

با حكم وزير نفت؛ كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد
 كريم سلحشور بعنوان سرپرست دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

ممکن است بپسندید...