نخستین رویداد هم‌افزایی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور برگزار شد

نخستین رویداد هم‌افزایی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور برگزار شد
نخستین رویداد هم‌افزایی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ به میزبانی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید

نخستین رویداد هم‌افزایی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور برگزار شد

نخستین رویداد هم‌افزایی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ به میزبانی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید
نخستین رویداد هم‌افزایی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور برگزار شد

ممکن است بپسندید...