نمایندگان کرد جلسات پارلمان عراق درباره تعیین بودجه را تحریم کردند

نمایندگان کرد جلسات پارلمان عراق درباره تعیین بودجه را تحریم کردند
نمایندگان کرد عراق اعلام کردند در جلسات پارلمان برای تعیین بودجه شرکت نمی‌کنند.

نمایندگان کرد جلسات پارلمان عراق درباره تعیین بودجه را تحریم کردند

نمایندگان کرد عراق اعلام کردند در جلسات پارلمان برای تعیین بودجه شرکت نمی‌کنند.
نمایندگان کرد جلسات پارلمان عراق درباره تعیین بودجه را تحریم کردند

ممکن است بپسندید...