اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است

اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل گفت: اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است.

اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل گفت: اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است.
اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است

ممکن است بپسندید...