تقریبا 70درصد وام های دانشجویی دانشجویان پرداخت شده است

تقریبا 70درصد وام های دانشجویی دانشجویان پرداخت شده است
مسئول صندوق رفاه دانشگاه فردوسی:نهایتا تا پایان این ترم تمام وام های باقی مانده ی دانشجویان پرداخت خواهد شد.

تقریبا 70درصد وام های دانشجویی دانشجویان پرداخت شده است

مسئول صندوق رفاه دانشگاه فردوسی:نهایتا تا پایان این ترم تمام وام های باقی مانده ی دانشجویان پرداخت خواهد شد.
تقریبا 70درصد وام های دانشجویی دانشجویان پرداخت شده است

ممکن است بپسندید...