تیلرسون: آمریکا قصد تشکیل نیروی مرزی در سوریه را ندارد

تیلرسون: آمریکا قصد تشکیل نیروی مرزی در سوریه را ندارد

تیلرسون: آمریکا قصد تشکیل نیروی مرزی در سوریه را ندارد

تیلرسون: آمریکا قصد تشکیل نیروی مرزی در سوریه را ندارد

ممکن است بپسندید...