جمشید خیرآبادی سرمربی کشتی فرنگی امید کشور شد

جمشید خیرآبادی سرمربی کشتی فرنگی امید کشور شد
جمشید خیرآبادی مربی با دانش سنندجی از سوی شورای فنی فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی امید کشور انتخاب شد.

جمشید خیرآبادی سرمربی کشتی فرنگی امید کشور شد

جمشید خیرآبادی مربی با دانش سنندجی از سوی شورای فنی فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی امید کشور انتخاب شد.
جمشید خیرآبادی سرمربی کشتی فرنگی امید کشور شد

ممکن است بپسندید...