حمله با نارنجک دستی به یک پاسگاه پلیس در سوئد

حمله با نارنجک دستی به یک پاسگاه پلیس در سوئد
رسانه های محلی از وقوع انفجاری مهیب در یک پاسگاه پلیس در شهر «مالمو» سوئد خبر می دهند.

حمله با نارنجک دستی به یک پاسگاه پلیس در سوئد

رسانه های محلی از وقوع انفجاری مهیب در یک پاسگاه پلیس در شهر «مالمو» سوئد خبر می دهند.
حمله با نارنجک دستی به یک پاسگاه پلیس در سوئد

ممکن است بپسندید...