پاستور مهمتر از قزوین!

پاستور مهمتر از قزوین!
دو اقدام اخیر قوه قضاییه یعنی منع دریافت عوارض در آزادراه قزوین-زنجان و نیز قطع دست سارق در خراسان رضوی را باید به فال نیک گرفت.

پاستور مهمتر از قزوین!

دو اقدام اخیر قوه قضاییه یعنی منع دریافت عوارض در آزادراه قزوین-زنجان و نیز قطع دست سارق در خراسان رضوی را باید به فال نیک گرفت.
پاستور مهمتر از قزوین!

ممکن است بپسندید...