بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!

بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!
بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد برای پنجمین سال پیاپی با رکود همراه شده و سرمایه‌های زیادی در آن محبوس شده است.

بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!

بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد برای پنجمین سال پیاپی با رکود همراه شده و سرمایه‌های زیادی در آن محبوس شده است.
بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!

ممکن است بپسندید...