برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شود

برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شود
مجتبی روشن روان گفت: من ۷۰۰ صفحه شعر جمع‌آوری کرده ام که با مبانی اعتقادی ما منافات دارد. از اشعاری که در هیئت‌ها خوانده می‌شود.

برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شود

مجتبی روشن روان گفت: من ۷۰۰ صفحه شعر جمع‌آوری کرده ام که با مبانی اعتقادی ما منافات دارد. از اشعاری که در هیئت‌ها خوانده می‌شود.
برخی مولودی‌ها «مطرب محض» است/ ماجرای ۷۰۰ صفحه شعر مسأله‌دار که در هیأت‌ها خوانده می‌شود

ممکن است بپسندید...