سند «شتاب دهنده‌ نوآوری سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضاء شد

سند «شتاب دهنده‌ نوآوری سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضاء شد
سند شتاب‌دهنده‌ نوآوری سلامت با عنوان شتاب‌دهنده‌ سحاب، طی مراسمی با حضور معاون وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضاء شد.

سند «شتاب دهنده‌ نوآوری سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضاء شد

سند شتاب‌دهنده‌ نوآوری سلامت با عنوان شتاب‌دهنده‌ سحاب، طی مراسمی با حضور معاون وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضاء شد.
سند «شتاب دهنده‌ نوآوری سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی شیراز امضاء شد

ممکن است بپسندید...