قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود

قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود
رئیس مدارس ومراکزغیردولتی ومشارکت‌های مردمی وزارت آموزش وپرورش از الکترونیکی شدن قرارداد شهریه در مدارس غیردولتی از سال آینده خبر داد و گفت: برای سال آینده اقداماتی برای طرح خرید خدمات انجام شده است، که از جمله آن‌ها راه اندازی سامانه خرید خدمات آموزشی، با هدف نحوه پوشش بیمه‌ای نیرو‌های طرح مذکوراست که از هفته قبل صورت گرفته است.

قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود

رئیس مدارس ومراکزغیردولتی ومشارکت‌های مردمی وزارت آموزش وپرورش از الکترونیکی شدن قرارداد شهریه در مدارس غیردولتی از سال آینده خبر داد و گفت: برای سال آینده اقداماتی برای طرح خرید خدمات انجام شده است، که از جمله آن‌ها راه اندازی سامانه خرید خدمات آموزشی، با هدف نحوه پوشش بیمه‌ای نیرو‌های طرح مذکوراست که از هفته قبل صورت گرفته است.
قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود

ممکن است بپسندید...