میانه حسن روحانی با حوزه، شکرآب می‌شود؟

میانه حسن روحانی با حوزه، شکرآب می‌شود؟
نخستین بار نیست که روحانی برای اثبات نظرات سیاسی‌اش، از تاریخ اسلام برداشت شاذ ارائه کرده است؛ نمونه معروف آن، گرفتن درس مذاکره از عاشورا در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای با غرب بود که با واکنش‌ تند روحانیون مواجه شد.

میانه حسن روحانی با حوزه، شکرآب می‌شود؟

نخستین بار نیست که روحانی برای اثبات نظرات سیاسی‌اش، از تاریخ اسلام برداشت شاذ ارائه کرده است؛ نمونه معروف آن، گرفتن درس مذاکره از عاشورا در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای با غرب بود که با واکنش‌ تند روحانیون مواجه شد.
میانه حسن روحانی با حوزه، شکرآب می‌شود؟

ممکن است بپسندید...