هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از امروز قزوین راهی عتبات خواهد شد

هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از امروز قزوین راهی عتبات خواهد شد
هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان، با اعزام اولین کاروان دانشجویی از قزوین آغاز شد.

هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از امروز قزوین راهی عتبات خواهد شد

هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان، با اعزام اولین کاروان دانشجویی از قزوین آغاز شد.
هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از امروز قزوین راهی عتبات خواهد شد

ممکن است بپسندید...