وزیر خارجه فرانسه اواخر امسال به ایران سفر می‌کند

وزیر خارجه فرانسه اواخر امسال به ایران سفر می‌کند
وزیر خارجه فرانسه در تاریخ ۵ مارس (۱۴ اسفند) آینده به ایران سفر می کند.

وزیر خارجه فرانسه اواخر امسال به ایران سفر می‌کند

وزیر خارجه فرانسه در تاریخ ۵ مارس (۱۴ اسفند) آینده به ایران سفر می کند.
وزیر خارجه فرانسه اواخر امسال به ایران سفر می‌کند

ممکن است بپسندید...