جا ماندن پنس ۲۵ سانتی‌متری در شکم بیمار!

جا ماندن پنس ۲۵ سانتی‌متری در شکم بیمار!
ولی صادقی بیماری اهل زواره است که طی یک عمل جراحی، پنس پزشک در شکمش جا مانده بود و با عمل جراحی دیگر از شکم او بیرون آورده شد.

جا ماندن پنس ۲۵ سانتی‌متری در شکم بیمار!

ولی صادقی بیماری اهل زواره است که طی یک عمل جراحی، پنس پزشک در شکمش جا مانده بود و با عمل جراحی دیگر از شکم او بیرون آورده شد.
جا ماندن پنس ۲۵ سانتی‌متری در شکم بیمار!

ممکن است بپسندید...