ستاد اجرایی «امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر» به تفکیک دانشگاه‌های کازرون تخصصی شود

ستاد اجرایی «امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر» به تفکیک دانشگاه‌های کازرون تخصصی شود
در بخشی از نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این شهرستان آمده است: ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر به تفکیک دانشگاه‌های کازرون باید تخصصی شود.

ستاد اجرایی «امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر» به تفکیک دانشگاه‌های کازرون تخصصی شود

در بخشی از نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این شهرستان آمده است: ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر به تفکیک دانشگاه‌های کازرون باید تخصصی شود.
ستاد اجرایی «امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر» به تفکیک دانشگاه‌های کازرون تخصصی شود

ممکن است بپسندید...