طرح بزرگ امنیت و آرامش شبانه تهران بزرگ کلید خورد

طرح بزرگ امنیت و آرامش شبانه تهران بزرگ کلید خورد
رئیس پلیس تهران بزرگ فرمان اجرای عملیات سراسری طرح ارتقاع امنتی شبانه پایتخت را صادر کرد.

طرح بزرگ امنیت و آرامش شبانه تهران بزرگ کلید خورد

رئیس پلیس تهران بزرگ فرمان اجرای عملیات سراسری طرح ارتقاع امنتی شبانه پایتخت را صادر کرد.
طرح بزرگ امنیت و آرامش شبانه تهران بزرگ کلید خورد

ممکن است بپسندید...