محدودیت افزایش حقوق بالای ۵ میلیون موجب خروج نخبگان از کشور می‌شود

محدودیت افزایش حقوق بالای ۵ میلیون موجب خروج نخبگان از کشور می‌شود
روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص محدودیت افزایش حقوق بالای ۵ میلیون تومان نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند.

محدودیت افزایش حقوق بالای ۵ میلیون موجب خروج نخبگان از کشور می‌شود

روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص محدودیت افزایش حقوق بالای ۵ میلیون تومان نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند.
محدودیت افزایش حقوق بالای ۵ میلیون موجب خروج نخبگان از کشور می‌شود

ممکن است بپسندید...