مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتین

مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتین
ترامپ که به خوبی می داند از ابتدای کار همه جمهوری خواهان یا با او مخالف بودند و یا او را تنها گزینه موجود می دانستند، از این شرایط بحرانی برای بازسازی حمایت حزب استفاده می‌کند.

مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتین

ترامپ که به خوبی می داند از ابتدای کار همه جمهوری خواهان یا با او مخالف بودند و یا او را تنها گزینه موجود می دانستند، از این شرایط بحرانی برای بازسازی حمایت حزب استفاده می‌کند.
مروری بر پیچیده‌ترین پرونده دوران ریاست‌جمهوری ترامپ/ گره محکم پوتین

ممکن است بپسندید...