مسئولان با سنگ‌اندازی در برنامه‌ها باعث ایجاد فضای خفقان در دانشگاه یاسوج شده‌اند!

مسئولان با سنگ‌اندازی در برنامه‌ها باعث ایجاد فضای خفقان در دانشگاه یاسوج شده‌اند!
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج گفت: مسئولان دانشگاه یاسوج با سنگ‌اندازی در برنامه‌های بسیج دانشجویی سعی در غالب کردن تفکر خود بر دانشگاه و ایجاد فضایی خفقان و به دور از انتقاد کرده‌اند.

مسئولان با سنگ‌اندازی در برنامه‌ها باعث ایجاد فضای خفقان در دانشگاه یاسوج شده‌اند!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج گفت: مسئولان دانشگاه یاسوج با سنگ‌اندازی در برنامه‌های بسیج دانشجویی سعی در غالب کردن تفکر خود بر دانشگاه و ایجاد فضایی خفقان و به دور از انتقاد کرده‌اند.
مسئولان با سنگ‌اندازی در برنامه‌ها باعث ایجاد فضای خفقان در دانشگاه یاسوج شده‌اند!

ممکن است بپسندید...