ممنوعیت مصاحبه کلیه داوران با رسانه‌های گروهی و حضور ناظران در برنامه‌های کارشناسی

ممنوعیت مصاحبه کلیه داوران با رسانه‌های گروهی و حضور ناظران در برنامه‌های کارشناسی
نشست اعضای کمیته داوران با حضور مهدی تاج و محمدرضا ساکت برگزار شد.

ممنوعیت مصاحبه کلیه داوران با رسانه‌های گروهی و حضور ناظران در برنامه‌های کارشناسی

نشست اعضای کمیته داوران با حضور مهدی تاج و محمدرضا ساکت برگزار شد.
ممنوعیت مصاحبه کلیه داوران با رسانه‌های گروهی و حضور ناظران در برنامه‌های کارشناسی

ممکن است بپسندید...