وزیر جهادکشاورزی وارد اهواز شد

وزیر جهادکشاورزی وارد اهواز شد
محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی ساعت ۲۲ دوشنبه شب وارد فرودگاه اهواز شد و مورد استقبال رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان، مدیران جهاد نصر و مدیرکل منابع طبیعی استان قرار گرفت.

وزیر جهادکشاورزی وارد اهواز شد

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی ساعت ۲۲ دوشنبه شب وارد فرودگاه اهواز شد و مورد استقبال رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان، مدیران جهاد نصر و مدیرکل منابع طبیعی استان قرار گرفت.
وزیر جهادکشاورزی وارد اهواز شد

ممکن است بپسندید...