افزایش قیمت دلار و سکه حباب است / بانک مرکزی بازار را دریابد

افزایش قیمت دلار و سکه حباب است / بانک مرکزی بازار را دریابد
رئیس سابق بانک مرکزی گفت:بخشی از افزایش قیمت دلار و سکه حبابی بوده و بانک مرکزی باید با ورود سنجیده، بازار را مدیریت و از این وضعیت خارج کند.

افزایش قیمت دلار و سکه حباب است / بانک مرکزی بازار را دریابد

رئیس سابق بانک مرکزی گفت:بخشی از افزایش قیمت دلار و سکه حبابی بوده و بانک مرکزی باید با ورود سنجیده، بازار را مدیریت و از این وضعیت خارج کند.
افزایش قیمت دلار و سکه حباب است / بانک مرکزی بازار را دریابد

ممکن است بپسندید...