حضور جهانگیری در مراسم ترحیم پدر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی

حضور جهانگیری در مراسم ترحیم پدر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی
معاون اول رییس جمهور در مراسم ترحیم پدر دکتر محمد سعیدی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.

حضور جهانگیری در مراسم ترحیم پدر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی

معاون اول رییس جمهور در مراسم ترحیم پدر دکتر محمد سعیدی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.
حضور جهانگیری در مراسم ترحیم پدر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی

ممکن است بپسندید...