در خصوص ثبت نام ظرفیت تکمیلی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶

در خصوص ثبت نام ظرفیت تکمیلی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶
ثبت نام ظرفیت تکمیلی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای که تکمیل ظرفیت برای آنان پیش بینی و اعلام شده است و تا کنون نیز تکمیل نشده تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۶ تمدید شد.

در خصوص ثبت نام ظرفیت تکمیلی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ثبت نام ظرفیت تکمیلی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای که تکمیل ظرفیت برای آنان پیش بینی و اعلام شده است و تا کنون نیز تکمیل نشده تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۶ تمدید شد.
در خصوص ثبت نام ظرفیت تکمیلی در مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ممکن است بپسندید...