سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد

سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد
فهیمه ملک زاده، سرپرست جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی از سوی علی محمد صفانیا، رئیس این دانشگاه منصوب شد.

سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد

فهیمه ملک زاده، سرپرست جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور حکمی از سوی علی محمد صفانیا، رئیس این دانشگاه منصوب شد.
سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد

ممکن است بپسندید...