شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است

شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است
دبیر شورای امنیت ملی ایران صحبت از بازبینی برجام، بیانی وقیحانه و ناشی از توهم رئیس جمهور آمریکاست و تصریح کرد: هیچگونه مذاکره‌ای در موضوع موشکی و توان دفاعی خود با هیچ کشوری نخواهیم داشت.

شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است

دبیر شورای امنیت ملی ایران صحبت از بازبینی برجام، بیانی وقیحانه و ناشی از توهم رئیس جمهور آمریکاست و تصریح کرد: هیچگونه مذاکره‌ای در موضوع موشکی و توان دفاعی خود با هیچ کشوری نخواهیم داشت.
شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است

ممکن است بپسندید...