صحبت کردن در مورد بازبینی برجام، بیانی وقیحانه است/ هیچ گونه مذاکره در موضوع موشکی با هیچ کشوری نخواهیم داشت

صحبت کردن در مورد بازبینی برجام، بیانی وقیحانه است/ هیچ گونه مذاکره در موضوع موشکی با هیچ کشوری نخواهیم داشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اقدامات اخیر امریکا برای به چالش کشاندن برجام رفتاری غیر قانونی بوده و امکان مذاکره مجدد در مورد این سند غیر قابل تجزیه، وجود ندارد.

صحبت کردن در مورد بازبینی برجام، بیانی وقیحانه است/ هیچ گونه مذاکره در موضوع موشکی با هیچ کشوری نخواهیم داشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اقدامات اخیر امریکا برای به چالش کشاندن برجام رفتاری غیر قانونی بوده و امکان مذاکره مجدد در مورد این سند غیر قابل تجزیه، وجود ندارد.
صحبت کردن در مورد بازبینی برجام، بیانی وقیحانه است/ هیچ گونه مذاکره در موضوع موشکی با هیچ کشوری نخواهیم داشت

ممکن است بپسندید...