واشنگتن مقامات ترکیه را به «خویشتنداری» دعوت کرد

واشنگتن مقامات ترکیه را به «خویشتنداری» دعوت کرد
کاخ سفید مقامات ترکیه را به حفظ خویشتنداری در «عفرین» سوریه دعوت کرد و هشدار داد که عملیات نظامی ارتش ترکیه در این منطقه با خطر تشدید یک بحران انسانی و برهم زدن ثبات همراه است.

واشنگتن مقامات ترکیه را به «خویشتنداری» دعوت کرد

کاخ سفید مقامات ترکیه را به حفظ خویشتنداری در «عفرین» سوریه دعوت کرد و هشدار داد که عملیات نظامی ارتش ترکیه در این منطقه با خطر تشدید یک بحران انسانی و برهم زدن ثبات همراه است.
واشنگتن مقامات ترکیه را به «خویشتنداری» دعوت کرد

ممکن است بپسندید...