کمیسیون تلفیق گرانی بنزین در سال ۹۷ را ممنوع کرد

کمیسیون تلفیق گرانی بنزین در سال ۹۷ را ممنوع کرد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که این کمیسیون افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده را ممنوع کرده است.

کمیسیون تلفیق گرانی بنزین در سال ۹۷ را ممنوع کرد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که این کمیسیون افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده را ممنوع کرده است.
کمیسیون تلفیق گرانی بنزین در سال ۹۷ را ممنوع کرد

ممکن است بپسندید...