۳۴ میلیارد ریال به ۵۵۵۳ محقق فناوری نانو پرداخت شد

۳۴ میلیارد ریال به ۵۵۵۳ محقق فناوری نانو پرداخت شد
ستاد توسعه فناوری نانو در اول بهمن ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۳۴،۴۵۵،۰۲۰،۰۰۰ ریال حمایت تشویقی به حساب ۵۵۵۳ نفر از محققان فناوری نانو واریز کرد.

۳۴ میلیارد ریال به ۵۵۵۳ محقق فناوری نانو پرداخت شد

ستاد توسعه فناوری نانو در اول بهمن ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۳۴،۴۵۵،۰۲۰،۰۰۰ ریال حمایت تشویقی به حساب ۵۵۵۳ نفر از محققان فناوری نانو واریز کرد.
۳۴ میلیارد ریال به ۵۵۵۳ محقق فناوری نانو پرداخت شد

ممکن است بپسندید...