120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد

120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد
مدیر کتابخانه‎ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گفت: 120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد.

120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد

مدیر کتابخانه‎ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گفت: 120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد.
120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد

ممکن است بپسندید...