با روند مشکلات برگزاری راهیان نور آشنا هستم

با روند مشکلات برگزاری راهیان نور آشنا هستم
وزیر علوم گفت: با توجه به اینکه چند سال رئیس دانشگاه بوده ام از نزدیک با مسائل و مشکلات پیش رو در روند برگزاری اردوهای راهیان نور آشنا هستم.

با روند مشکلات برگزاری راهیان نور آشنا هستم

وزیر علوم گفت: با توجه به اینکه چند سال رئیس دانشگاه بوده ام از نزدیک با مسائل و مشکلات پیش رو در روند برگزاری اردوهای راهیان نور آشنا هستم.
با روند مشکلات برگزاری راهیان نور آشنا هستم

ممکن است بپسندید...