جنگ پارسا پلیمر شریف با پلاستیک‌های تجزیه ناپذیر/ محوطه درختان کهنسال شهر قدس پاکسازی شد

جنگ پارسا پلیمر شریف با پلاستیک‌های تجزیه ناپذیر/ محوطه درختان کهنسال شهر قدس پاکسازی شد
به همت فعالین حوزه نانو تولیدکننده آمیزه‌های پلیمری زیست تخریب پذیر، پویش پاکسازی محوطه درختان کهنسال در شهر قدس برگزار شد.

جنگ پارسا پلیمر شریف با پلاستیک‌های تجزیه ناپذیر/ محوطه درختان کهنسال شهر قدس پاکسازی شد

به همت فعالین حوزه نانو تولیدکننده آمیزه‌های پلیمری زیست تخریب پذیر، پویش پاکسازی محوطه درختان کهنسال در شهر قدس برگزار شد.
جنگ پارسا پلیمر شریف با پلاستیک‌های تجزیه ناپذیر/ محوطه درختان کهنسال شهر قدس پاکسازی شد

ممکن است بپسندید...