دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کرد

دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کرد
یک دادگاه استیناف در برزیل روز چهارشنبه حکم فساد و ارتشاء بانفوذترین سیاستمدار این کشور را تأیید کرد.

دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کرد

یک دادگاه استیناف در برزیل روز چهارشنبه حکم فساد و ارتشاء بانفوذترین سیاستمدار این کشور را تأیید کرد.
دادگاه استیناف برزیل حکم فساد «لولا داسیلوا» را تأیید کرد

ممکن است بپسندید...