رئیس دانشگاه زنجان باید غائله خوابگاه صدرا را حل کند

رئیس دانشگاه زنجان باید غائله خوابگاه صدرا را حل کند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس دانشگاه زنجان و معاون دانشجویی وی باید تدبیر کرده و غائله رخ داده در خوابگاه صدرا را حل کنند و اگر کوتاهی در این مورد رخ داده، امروز باید پیرامون آن تدبیر گردد.

رئیس دانشگاه زنجان باید غائله خوابگاه صدرا را حل کند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس دانشگاه زنجان و معاون دانشجویی وی باید تدبیر کرده و غائله رخ داده در خوابگاه صدرا را حل کنند و اگر کوتاهی در این مورد رخ داده، امروز باید پیرامون آن تدبیر گردد.
رئیس دانشگاه زنجان باید غائله خوابگاه صدرا را حل کند

ممکن است بپسندید...