فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کرد

فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کرد
فرانسه حساب‌های بانکی ۲۵ نهاد و مسئول شرکت‌هایی از سوریه، لبنان، فرانسه و چین را به اتهام دست داشتن در برنامه تسلیحات شیمیایی در سوریه تحریم کرد.

فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کرد

فرانسه حساب‌های بانکی ۲۵ نهاد و مسئول شرکت‌هایی از سوریه، لبنان، فرانسه و چین را به اتهام دست داشتن در برنامه تسلیحات شیمیایی در سوریه تحریم کرد.
فرانسه ۲۵ شخصیت و نهاد را به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی در سوریه تحریم کرد

ممکن است بپسندید...