گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهد

گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهد
عضو هیئت رئیسه شورای شهر پیرامون شکایت ناجا از شهرداری تهران گفت: من فکر می‌کنم در انتشار گزارش اشتباهی پیش آمده است. چرا که منظور آقای شهردار یک فرد از دانشکده پلیس بوده نه کل ناجا.

گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهد

عضو هیئت رئیسه شورای شهر پیرامون شکایت ناجا از شهرداری تهران گفت: من فکر می‌کنم در انتشار گزارش اشتباهی پیش آمده است. چرا که منظور آقای شهردار یک فرد از دانشکده پلیس بوده نه کل ناجا.
گزارش نجفی سوتفاهم ایجاد کرد/ از آقای شهردار خواستیم موضوع را کتباً به نیروی انتظامی توضیح دهد

ممکن است بپسندید...