اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برنامه های ملی اقدام برای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و منطقه ابلاغ شد.

اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برنامه های ملی اقدام برای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و منطقه ابلاغ شد.
اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

ممکن است بپسندید...