المیادین: کردها از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنند

المیادین: کردها از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنند

المیادین: کردها از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنند

المیادین: کردها از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنند

ممکن است بپسندید...