ترامپ و اوباما در قبال برجام صادق نبودند

ترامپ و اوباما در قبال برجام صادق نبودند
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه بعد از برجام حتی در دوره اوباما آمریکایی‌ها در اجرای تعهداتشان صادق نبودند و بعد از آمدن ترامپ این عدم صداقت روشن‌تر شد، گفت: ترامپ و اوباما هر دو در اجرای تعهداتشان در قبال برجام صادق نبودند.

ترامپ و اوباما در قبال برجام صادق نبودند

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه بعد از برجام حتی در دوره اوباما آمریکایی‌ها در اجرای تعهداتشان صادق نبودند و بعد از آمدن ترامپ این عدم صداقت روشن‌تر شد، گفت: ترامپ و اوباما هر دو در اجرای تعهداتشان در قبال برجام صادق نبودند.
ترامپ و اوباما در قبال برجام صادق نبودند

ممکن است بپسندید...