تعداد دانشکده‌های علوم تحقیقات کاهش می‌یابد/ ادغام گروه‌های آموزشی

تعداد دانشکده‌های علوم تحقیقات کاهش می‌یابد/ ادغام گروه‌های آموزشی
مدیرکل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات گفت: تعداد دانشکده‌های این واحد دانشگاهی از ۲۱ به ۱۲ دانشکده کاهش یافته است.

تعداد دانشکده‌های علوم تحقیقات کاهش می‌یابد/ ادغام گروه‌های آموزشی

مدیرکل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات گفت: تعداد دانشکده‌های این واحد دانشگاهی از ۲۱ به ۱۲ دانشکده کاهش یافته است.
تعداد دانشکده‌های علوم تحقیقات کاهش می‌یابد/ ادغام گروه‌های آموزشی

ممکن است بپسندید...