دانشجویان دچار رسانه‌زدگی و بعضاً سیاست‌زدگی شده‌اند/ بسیج هزینه می‌دهد و مدعیان سکوت!

دانشجویان دچار رسانه‌زدگی و بعضاً سیاست‌زدگی شده‌اند/ بسیج هزینه می‌دهد و مدعیان سکوت!
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به عملی نشدن برخی از مطالبات رهبری گفت: دانشجویان دچار رسانه‌زدگی و بعضا دچار سیاست‌زدگی شدند.

دانشجویان دچار رسانه‌زدگی و بعضاً سیاست‌زدگی شده‌اند/ بسیج هزینه می‌دهد و مدعیان سکوت!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به عملی نشدن برخی از مطالبات رهبری گفت: دانشجویان دچار رسانه‌زدگی و بعضا دچار سیاست‌زدگی شدند.
دانشجویان دچار رسانه‌زدگی و بعضاً سیاست‌زدگی شده‌اند/ بسیج هزینه می‌دهد و مدعیان سکوت!

ممکن است بپسندید...